Statut 9.04.2018

STATUT STOWARZYSZENIA

UNIWERSYTETU DLA AKTYWNYCH W CIECHOCINKU


 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku, dalej zwane UdA, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Uniwersytet dla Aktywnych jest formą organizacyjną Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 2

 1. UdA uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

 1. Siedzibą UdA jest miasto Ciechocinek, powiat aleksandrowski,województwo kujawsko-pomorskie.

 2. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.

 3. UdA zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 4

 1. UdA współpracuje w zakresie naukowym z wyższymi uczelniami na mocy zawartych porozumień. W sprawach organizacyjnych współpracuje z samorządami terytorialnymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi.

§ 5

 1. Działalność UdA oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.

 2. Do prac i zadań szczególnego zakresu UdA może zatrudniać pracowników w tym swoich członków, dla których opracuje zasady wynagrodzenia.

 3. Działalność UdA mogą wspierać osoby niebędące jego członkami bez pobierania wynagrodzenia (wolontariusze).


 


 

§ 6

 1. UdA może używać odznak, pieczęci i emblematów według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

 2. UdA ma prawo do wydawania legitymacji członkowskich i indeksów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

 1. Celem UdA jest prowadzenie działalności niezarobkowej na rzecz swoich członków, ich rodzin i środowiska.

§ 8

Cele UdA realizowane są w następujących obszarach:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 2. kultury, sztuki i tradycji,

 3. ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, rekreacji i tuystyki,

 4. przeciwdziałania patologiom i wykluczeniom,

 5. podejmowania działań w zakresie aktywizacji społecznej,

 6. organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,

 7. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

 8. wdrażania nowoczesnych technologii – komputery i Internet,

 9. integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej,

 10. upowszechniania wiedzy o Ciechocinku, powiecie aleksandrowskim i województwie kujawsko - pomorskim.

 11. działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego,

 12. organizacji pomocy prawnej dla swoich członków,

 13. promocji i informacji.

§ 9

Cele określone powyżej realizowane są w szczególności poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, wykładów, debat i seminariów,

 2. prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjno-promocyjnej,

 3. upowszechnianie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik,

 4. prowadzenie ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi, szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami,

 5. prowadzenie strony internetowej i działalności wydawniczej,

 6. organizowanie imprez integracyjnych,

 7. współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

 8. inne działania służące realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 10

 1. Prawa i obowiązki członków UdA są równe.

 2. Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne.

 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 11

Członkowie UdA dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji, złoży deklarację na piśmie, wpłaci wpisowe i roczną składkę członkowską.

  1. 2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym UdA może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów.

 2. Członkiem wspierającym staje się osoba, która, po złożeniu pisemnej deklaracji, zostanie przyjęta w poczet takich członków na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

 1. Członkiem honorowym UdA może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w jego działalność i rozwój,

 2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłaty wpisowego i składek członkowskich.


 


 

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz,

 2. udziału w zebraniach, wykładach oraz innych formach działań organizowanych przez UdA,

 3. przedstawiania propozycji i wniosków dotyczących prowadzonej działalności,

 4. korzystania z dorobku i majątku stowarzyszenia,

 5. noszenia odznak, emblematów i posiadania legitymacji członkowskiej oraz indeksu.

§ 17

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. brania udziału w działalności UdA i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

   

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi

 1. nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego,

 2. mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych posiedzeniach władz stowarzyszenia,

 3. poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz.

§ 20

Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz,

b) niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 miesiąca, po ustalonym terminie płatności.

3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 1. śmierci członka

 2. utraty osobowości prawnej osoby prawnej.

 3. Członek z ważnych powodów może zawiesić swoje członkostwo na okres niedłuższy niż 1 rok /dwa semestry/.Warunkiem jest pisemna informacja złożona Zarządowi UdA

 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy członków ,nie przysługuje zwrot wniesionych opłat :wpisowego i semestralnych składek czlonkowskich.

§ 21

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 2. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od

  dnia doręczenia uchwały.

  3.Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

  4.Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami UdA są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 3 lata.

 2. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym ,zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 24

 1. Najwyższym organem władzy jest Walne Zebranie Członków, które może być zwołane w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym.

 2. Walne Zebranie Członków, zwane dalej WZC, zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze, a raz na 3 lata - jako sprawozdawczo-wyborcze.

 3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad WZC na 14 dni przed datą jego zwołania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie UdA.

 4. WZC, zwołane w trybie zwykłym, powinno się odbyć najpóźniej w II kwartale roku za rok poprzedni.

 5. Walne Zebranie Członków jest ważne, gdy uczestniczy w nim, co najmniej 30 % ogółu członków w pierwszym terminie, w przypadku braku wyżej podanej liczby członków dopuszcza się termin drugi bez względu na liczbę obecnych na tym samym zebraniu.

 6. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 10 minut po pierwszym terminie.

 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

 8. Głosowanie jest jawne.

 9. Uchwały WZC w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania UdA wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 30 członków zwyczajnych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju UdA,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. uchwalanie regulaminu obrad WZC,

 4. zatwierdzanie porządku obrad WZC,

 5. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 8. uchwalanie budżetu,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania składników majątkowych o wartości przekraczającej 5000 złotych,

 10. uchwalanie wysokości rocznych składek członkowskich oraz innych świadczeń,

 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze lub członków stowarzyszenia,

 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu UdA i przeznaczenia jego majątku.

   

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością UdA zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje UdA na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

 3. WZC może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu, powierzając im pełnienie określonych funkcji.

 4. WZC dokonuje bezpośredniego wyboru na stanowisko prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu wybiera WZC bez określania poszczególnych funkcji. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na jego pierwszym posiedzeniu.

 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony inny członek Zarządu.

 6. Posiedzenie Zarządu jest protokołowane; protokół podpisują prowadzący posiedzenie i sekretarz zarządu.

 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy członków, w razie równości głosów decyduje głos prezesa.

 8. Zarząd powołuje trzyosobową Radę Programową, określając jej skład i zakres działalności. Wskazanym jest, aby przewodniczącym Rady Programowej był przedstawiciel środowisk akademickich.

 9. Zarząd może powołać Radę Starostów. W jej skład wchodzą osoby wybierane przez grupy zainteresowań.

 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia są otwarte.

 11. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć członek Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej i Rady Starostów z głosem doradczym.


 

§ 27

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a/ realizacja celów i bieżące kierowanie strukturami UdA,

b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c/ sporządzanie regulaminów, planów pracy, przeprowadzanie szkoleń, konstruowanie budżetu,

d/ składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

e/ przyjmowanie i wykluczanie członków,

f/ zarządzanie majątkiem i funduszami,

g/ prowadzenie wszelkiej dokumentacji,

h/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

i/ podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowych tytułów.

J/ podejmowanie uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach.

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

 2. W sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 3. Oświadczenia dotyczące praw majątkowych wymagają kontrasygnaty Skarbnika.


 


 

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej.

 2. Komisja Rewizyjna składa się 3 do 5 członków.

 3. Przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania Członków, które wybrało Komisję Rewizyjną, jej członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 5. Komisja Rewizyjna sporządza protokół ze swego posiedzenia; podpisują go wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 6. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów statutowych, nie może też pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia z którymkolwiek członkiem Zarządu.

 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu i organów przez niego powołanych,

 2. kontrolowanie dokumentacji kasowo - księgowej przynajmniej jeden raz w roku,

 3. składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy Zarządu.

 4. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 


wróć